Katedra Elektroniki
Aktualności
Technik elektronik
Technik
mechanik
Elektromechanik
Prace uczniów
Galeria
Egzamin zawodowy

O1. Badanie obwodów elektrycznych
O2. Pomiary parametrów elementów i układów elektronicznych
Z1. Projektowanie prostych układów sterowania mikroprocesorowego
Z2. Montaż i eksploatacja sieci i urządzeń teletransmisyjnych
Z3. Eksploatacja systemów telekomutacyjnych
Z4. Montaż i eksploatacja systemów teleinformatycznych
Z5. Montaż i programowanie abonenckich urządzeń końcowych
Z6. Świadczenie usług telekomunikacyjnych
Specjalizacja
  Technik telekomunikacji

Technicy telekomunikacji mogą podejmować pracę w różnych zakładach pracy, takich jak:

– zakłady telekomunikacji,

– zakłady wykonujące montaż sieci i urządzeń telekomunikacyjnych,

– zakłady wytwórcze sprzętu i urządzeń dla telekomunikacji,

– placówki badawczo-rozwojowe i projektowe telekomunikacji,

– instytucje i zakłady posiadające własne sieci oraz systemy łączności,

– zakłady handlu i napraw sprzętu telekomunikacyjnego,

– placówki inspekcji i kontroli urządzeń telekomunikacyjnych.

Mogą być zatrudnieni w różnych zakładach pracy, między innymi w charakterze:

– technika eksploatacji sieci telekomunikacyjnej,

– technika eksploatacji urządzeń końcowych,

– technika eksploatacji urządzeń i sieci komputerowych,

– technika systemów pomiarowych,

– administratora systemów komutacyjnych,

– technika eksploatacji systemów komutacyjnych,

– technika eksploatacji urządzeń radiokomunikacyjnych,

– technika eksploatacji urządzeń teleinformatycznych,

– technika utrzymania systemów wielokrotnych,

– technika utrzymania systemów teleinformatycznych,

– dyspozytora sieci telekomunikacyjnej,

– pracownika marketingu i usług telekomunikacyjnych,

– pracownika biura obsługi klientów,

– asystenta projektantów w biurach projektowych i konstrukcyjnych,

– mistrza, kierownika zmiany przy montażu, instalowaniu, konserwacji i obsłudze urządzeń telekomunikacyjnych.

Zadania zawodowe:

– montaż, uruchamianie oraz wykonywanie pomiarów i testów kontrolnych elementów, układów oraz urządzeń stosowanych w systemach telekomunikacyjnych,

– montaż i konserwacja sieci telekomunikacyjnych,

– konserwacja i naprawy urządzeń końcowych sieci telekomunikacyjnych,

– eksploatacja central telefonicznych,

– eksploatacja systemów teletransmisyjnych,

– eksploatacja systemów radiokomunikacyjnych,

– eksploatacja systemów radiodyfuzyjnych (nadawczych),

– eksploatacja systemów telefonii komórkowej,

– eksploatacja systemów zasilających i klimatyzacyjnych stosowanych w telekomunikacji,

– prowadzenie badań rynku usług telekomunikacyjnych,

– promocja oraz sprzedaż urządzeń i usług telekomunikacyjnych,

– realizacja strategii marketingowych.

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent szkoły powinien umieć:

– komunikować się, wyszukiwać i przetwarzać informację,

– akceptować zmiany i przystosowywać się do nich,

– samodzielnie podejmować decyzję,

– korzystać ze swoich praw,

– porozumiewać się w językach obcych,

– analizować i interpretować podstawowe zjawiska i prawa z zakresu elektrotechniki i elektroniki,

– analizować działanie elementów i układów elektronicznych stosowanych w urządzeniach telekomunikacji,

– stosować elementy i układy elektroniczne analogowe, cyfrowe oraz mikroprocesorowe,

– posługiwać się aparaturą pomiarową i diagnostyczną stosowaną w telekomunikacji oraz interpretować otrzymane wyniki pomiarów,

– posługiwać się oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym w zakresie niezbędnym do wykonywanej pracy,

– posługiwać się dokumentacją techniczną układów elektronicznych oraz instrukcjami obsługi i dokumentacją serwisową urządzeń telekomunikacyjnych,

– montować, uruchamiać i testować układy elektroniczne oraz urządzenia stosowane w telekomunikacji,

– analizować działanie oraz eksploatować urządzenia i systemy telekomunikacyjne,

– przeprowadzać konserwację urządzeń telekomunikacyjnych,

– stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe i o ochronie środowiska,

– korzystać z literatury technicznej polskiej i obcojęzycznej,

– proponować klientowi optymalną usługę telekomunikacyjną oraz wypełniać dokumenty niezbędne przy zawieraniu umów z klientem,

– posługiwać się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi,

– korzystać ze źródeł wiedzy ekonomicznej i prawnej,

– poszukiwać aktywnie pracy i prezentować swoje umiejętności,

– podejmować i rozliczać działalność gospodarczą.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

– zainteresowania techniczne,

– życzliwość i umiejętność współżycia z ludźmi,

– spostrzegawczość i szybka orientacja,

– zdolność koncentracji i podzielności uwagi,

– koordynacja sensomotoryczna,

– umiejętność abstrakcyjnego myślenia,

– duże zdolności manualne, precyzja ruchu rąk i palców,

– wytrwałość i cierpliwość oraz zdyscyplinowanie,

– komunikatywność.

Aktualności
Technik elektronik
Technik telekomunikacji
Elektromechanik
Prace uczniów
Galeria
Egzamin zawodowy