Katedra Elektroniki
Aktualności
Technik automatyk
Technik
programista
Elektryk
Dla uczniów
Galeria
Egzamin zawodowy

M1. Wykonywanie pomiarów elektrycznych i elektronicznych
M1.1. Badanie obwodów elektrycznych
M1.2. Eksploatowanie przyrządów pomiarowych
M1.3. Wykonywanie instalacji elektrycznych i układów elektronicznych
M2. Wykonywanie instalacji i konserwacja urządzeń elektronicznych
M2.1. Badanie elementów i układów analogowych
M2.2. Badanie elementów i układów cyfrowych
M2.3. Badanie elementów i urządzeń automatyki
M2.4. Montowanie i eksploatowanie urządzeń techniki komputerowej
M3. Eksploatowanie urządzeń elektronicznych
M3.1. Montowanie i eksploatowanie urządzeń audiowizualnych
M3.2. Badanie układów mikroprocesorowych
M3.3. Badanie systemów alarmowych
M3.4. Programowanie układów mikroprocesorowych
M3.5. Montowanie i eksploatowanie układów automatyki elektronicznej
  Technik elektronik

Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik mogą być zatrudnieni:

– w zakładach, w których są produkowane lub stosowane urządzenia elektroniczne, na stanowiskach uruchamiania lub konserwacji,

– w zakładach naprawczych urządzeń elektronicznych,

– w zakładach instalujących urządzenia elektroniczne,

– w placówkach badawczo-rozwojowych,

– w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych zajmujących się projektowaniem urządzeń elektronicznych,

– w placówkach handlowych zajmujących się sprzedażą urządzeń elektronicznych.

Zadania zawodowe:

Zadania zawodowe technika elektronika obejmują:

– organizowanie stanowisk pracy przy produkcji, uruchamianiu i serwisie urządzeń elektronicznych,

– przeprowadzanie kontroli technicznej we wszystkich fazach produkcji, uruchamiania i testowania urządzeń elektronicznych,

– montowanie, instalowanie i uruchamianie urządzeń elektronicznych,

– nadzorowanie i kontrolowanie pracy urządzeń elektronicznych,

– ocenianie stanu technicznego urządzeń elektronicznych,

– naprawianie urządzeń elektronicznych.

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent szkoły powinien umieć:

– komunikować się, wyszukiwać i przetwarzać informacje,

– akceptować zmiany i przystosowywać się do nich,

– korzystać ze swoich praw,

– efektywnie współdziałać w zespole i pracować w grupie,

– porozumiewać się w językach obcych,

– analizować i interpretować podstawowe zjawiska i prawa z zakresu elektrotechniki i elektroniki,

– czytać schematy ideowe, blokowe oraz montażowe układów i urządzeń elektronicznych,

– analizować działanie układów i urządzeń elektronicznych,

– montować, instalować, uruchamiać oraz testować układy i urządzenia elektroniczne,

– projektować proste układy elektroniczne,

– projektować obwody drukowane,

– posługiwać się nowoczesnymi narzędziami do montowania elementów i układów elektronicznych,

– mierzyć wielkości elektryczne i nieelektryczne oraz interpretować otrzymane wyniki,

– mierzyć parametry techniczne elementów, układów i urządzeń elektronicznych,

– oceniać stan techniczny przyrządów pomiarowych,

– posługiwać się katalogami elementów i układów elektronicznych,

– posługiwać się dokumentacją techniczną urządzeń elektronicznych,

– korzystać z literatury technicznej polskiej i obcojęzycznej (szczególnie angielskiej),

– diagnozować stan elementów, układów i urządzeń elektronicznych,

– wykrywać usterki, niesprawności oraz przeprowadzać konserwację urządzeń elektronicznych,

– naprawiać urządzenia i układy elektroniczne,

– posługiwać się oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym w zakresie niezbędnym do wykonywanej pracy,

– programować układy i urządzenia elektroniczne,

– organizować stanowiska pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

– zainteresowania techniczne,

– spostrzegawczość,

– zdolność do koncentracji i podzielności uwagi,

– wyobraźnia przestrzenna,

– umiejętność abstrakcyjnego myślenia,

– zdolności manualne, duża sprawność i precyzja ruchowa rąk oraz palców,

– zdyscyplinowanie, wytrwałość i cierpliwość,

– umiejętność współżycia z ludźmi.

 

Modułowy Program Nauczania Technik elektronik 311[07] (pdf - 1,9MB)

Podstawa programowa w zawodzie technik elektronikobowiązująca do dn. 31.08.2012r. (pdf - 103kB)

Od 01.09.2012r. kl. I uczy się wg nowej podstawy programowej oraz wg nowego programu nauczania.
 

Aktualności
Technik elektronik
Technik automatyk
Technik programista
Elektryk
Prace uczniów
Galeria
Egzamin zawodowy